İş Sağlığı Güvenliği Politikası

DOTA LOGİSTİCS olarak kasa yıkama faaliyetimiz kapsamında yer alan tüm proses aşamalarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında sağlamayı amaçlamaktayız Bu amaç doğrultusunda ; İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı, İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyelerine ulaşmayı, Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına tüm çalışanların ve paydaşların katılımını sağlamayı, İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili firmamızı ilgilendiren yasal yükümlülükleri, ulusal ve uluslararası standartların yükümlülüklerini karşılamayı, İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı esas almayı, sürekli iyileşmeyi ve İş sağlığı ve güvenliği performansımızı arttırmayı, İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza, tedarikçi/taşeron firma çalışanlarına, stajyerlere yönelik eğitim ve bilgilendirme yapmayı, Beyan ve taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

DOTA LOGİSTİCS olarak kasa yıkama faaliyetimiz kapsamında yer alan tüm proses aşamalarında çevreye duyarlı olmayı, kirliliği azaltmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda; Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı, Sürdürülebilir bir çevre için tüm proseslerde çevre dostu ekipman ve teknolojiler kullanmayı, Çevre yönetim sisteminin uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, tüm çalışanların ve paydaşların katılımını sağlamayı, İşletmede çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre kültürü oluşturmayı, Çevre ile ilgili firmamızı ilgilendiren yasal yükümlülükleri, ulusal ve uluslararası standartların yükümlülüklerini karşılamayı, Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almayı, Çevre ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza, tedarikçi/taşeron firma çalışanlarına, stajyerlere yönelik eğitim ve bilgilendirme yapmayı, Çevre amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekli kaynakları sağlamayı, Beyan ve taahhüt ederiz.

Gıda Güvenliği Politikası

Nakliye ve gıda kasaları temizlik faaliyeti gerçekleştiren firmamız Hatasız hizmet üretimi ve ilk seferde doğruyu yapmayı hedefleyen Dota Logistics çalışanları, bu sayede düşük maliyet ile üstün kalite seviyesine ulaşılabileceğini bilmektedir GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM sistemini uygulayarak, sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak. Ulusal ve uluslararası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerde bulunan Gıda Güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak. Müşteri Odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak. Personelimizi sürekli eğiterek, Kalite ve Gıda Güvenlik Yönetim Sistemlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme sağlamak. Gıda zinciri içerisinde, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm gruplarla Gıda Güvenliği konusunda etkin iletişim sağlamak.

Bilgi Güvenliği Politikası

Dota Lojistik Üst Yönetimi bilgi güvenliğinin gerçekleştirilmesi, işletimi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi için gerekenin yapılacağını taahhüt eder. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmî kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bu hedef ve ilkeleri doğrultusunda,

• Müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmayı

• Müşteriler dâhil tüm paydaşlara ait bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,

• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamayı,

• Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarının süreç performanslarını ölçmek ve sürekli iyileştirerek yönetmeyi,

• Bilgi güvenliği olaylarının ve iş sürekliliğini aksatacak durumlarının yol açabileceği muhtemel risk noktalarını tespit ederek bunların önüne geçebilmek için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamayı,

• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,

• Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

• Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,

• Bu politika ve organizasyonun amacı ile uyumlu bilgi güvenliği hedefleri belirlenir ve düzenli aralıklarla uyumluluk ölçülerek, sürekli iyileştirme fırsatları değerlendirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

DOTA LOJİSTİK, kişilerin dürüstlüğe aykırı davranma risklerini, faaliyet gösterdiği her yerde, tüm ilişkileri ve ticari işlemlerinde, faaliyetlerini dürüst ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütmek; Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı sergilemek suretiyle ele almaktadır. DOTA LOJİSTİK, Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere tüm çalışanları Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı uygun davranmasını ve bu yolla iş yapmasını beklemektedir. DOTA LOJİSTİK, kişilerin dürüstlüğe aykırı davranma risklerini, faaliyet gösterdiği her yerde, tüm ilişkileri ve ticari işlemlerinde, faaliyetlerini dürüst ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütmek; Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı sergilemek suretiyle ele almaktadır. DOTA LOJİSTİK, Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere tüm çalışanları Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı uygun davranmasını ve bu yolla iş yapmasını beklemektedir. Bu sıfır tolerans yaklaşımı, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğumuz anlamına gelmektedir. Rüşvet ödemeyiz ve asla ödemeyeceğiz; herhangi birisine herhangi bir amaç için uygunsuz teşvik vermeyiz ve vermeyeceğiz; rüşvet ya da uygunsuz teşvik ya da böyle algılanabilecek herhangi bir şey kabul etmeyiz ve etmeyeceğiz ya da kabul edilmesine izin vermeyeceğiz ve aynı şekilde bu yaklaşımımızı tüm müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, hizmet satın aldığımız firmalardan, iş ortaklarımızdan ve temsilcilerimiz dâhil DOTA LOJİSTİK 'in iş yaptığı veya DOTA LOJİSTİK adına hizmet sunmak veya DOTA LOJİSTİK adına ticari amaçla hizmet vermek üzere ilişki içinde olduğu tüm üçüncü kişilerden de bekleriz. DOTA LOJISTIK rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkesi, DOTA LOJİSTİK Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası’nda belirtilmiş olup aşağıda özetlenmiştir:

1. DOTA LOJİSTİK, ulusal ve uluslararası transit/lojistik faaliyetlerinde işlemleri kolaylaştırma amaçlı her türden Rüşvet ve Yolsuzluk, ister doğrudan ister başka bir taraf vasıtasıyla dolaylı olarak gerçekleştirilsin, kesinlikle yasaktır.

2. Hediye ve Ağırlama daima orantılı ve makul olmalıdır. Hediye ve Ağırlama, meşru bir amaç için olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması veya bu yönde bir algı yaratmamalıdır. Aşırılıktan ve müsriflikten daima kaçınılmalıdır.

3. DOTA LOJİSTİK, çalışanlarının veya üçüncü kişilerin/kurumların siyasi partilere hediye vermesine veya siyasi bağışlarda bulunmasına veya DOTA LOJİSTİK adına siyasi konum adaylarına Hediye veya Ağırlama sunmasına izin vermeyecektir.

4. Ücretli veya ücretsiz stajlara ve Geçici Görevlendirmelere yönelik kararlar liyakate dayalı olmalı ve alıcıyı veya alıcı ile yakınlık ilişkisi bulunan kişileri usulsüz bir şekilde etkilemek için alınmamalıdır.

5. Şüpheli davranışlar sorgulanmalı ve usulsüz ödemelere veya faaliyetlere yönelik bilgiler (söylentiler) yönetime raporlanmalıdır. Gizli ihbar raporlama kanalları üzerinden de raporlama yapılabilir.

6. Politikalarımız kamu görevlileri veya devlet kurumları ile meşru ticari etkileşimi yasaklamazken, bunlar yerel mevzuat hükümlerine de uygunluğun sağlanması amacıyla ön onaylar ve alt limitler gibi daha dikkatli takip edilen sıkılaştırılmış koşullara tabidir.

İş Sürekliliği Politikası

DOTA Lojistik, iş sürekliliği yönetim yapısının hayata geçirilmesi, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli temel çerçeveyi çizmek ve prensipleri açıklamak için hazırlanmıştır. DOTA Lojistik, iş sürekliliği poltikasının amacı Bilgi Teknolojileri süreçlerinde bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm kesintilerden korunması ve iş süreçlerinde etkin, doğru, hızlı bir biçimde kullanılması ve bu hizmetlerin taahhüt edilen seviyelerde sağlanmasıdır. DOTA Lojistik, olarak iş sürekliliği politikamızın amacı, olası her türlü olağanüstü durumda öncelikle insan hayatını emniyete almak, iş sürekliliği kesintisi yaratabilecek olayları ve etkilerini önlemek veya minimumda tutabilmektir. Mümkün olan en kısa sürede, faaliyet alanlarımızda gelen talepleri, ihtiyaç duyulan minimum seviyede karşılayabilir hale getirmek ve yine mümkün olan en kısa sürede normal hizmet seviyelerine dönebilmektir.

• Hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olay ve kazaların azaltılmasını gerçekleşen olayların en az hasarla atlatılmasını sağlamak ve hizmetlerimizi kesintisiz sürdürebilmeyi, afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı hedefleriz.

• Ulusal, ulasalararası standart ve yasal şartlara uygun sürekli iyileştirme çerçevesinde olası her türlü olağanüstü durumda öncelikle insan hayatını emniyete almak, iş sürekliliği kesintisi oluşturabilecekolayları ve etkilerini önlemek veya minimumda tutabilmeyi sağlamayı amaçlamaktayız.

• Müşterilerimizin güven duyduğu ve dolayısıyla tercih ettiği itibarlı ve sağlam firma itibarımızı korumak için çalışırız.

• İş sürekliliği yapımızı, İlgili tarafların beklentileri ile yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alarak oluşturur, işletir ve sürekli iyileştiririz.

• Felaket başa gelmeden evvel, önleyici ve koruyucu tedbirleri bulmak ve uygulamak için çalışırız

• İş sürekliliği kapasitemizi, İş sürekliliği standardı şartları doğrultusunda uygular ve İş sürekliliği standardı pratiklerine göre sürekli iyileştiririz.

• İş sürekliliği yapımızın beklentileri karşılaması ve daha ileri gitmesi için gerekli hedefleri ölçülebilir olarak belirleriz ve senelik olarak değerlendirmesini gerçekleştiririz.

• Ürün ve hizmetlerimizi destekleyen öncelikli faaliyetleri belirlemek için iş etki analizi gerçekleştiririz.

• İş etki analizinde belirlenmiş öncelikli faaliyetleri korumaya ve kurtarmaya yönelik hazırlıkları yaparız.

• Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere gerçekçi senaryolar eşliğinde düzenli tatbikatlar gerçekleştiririz.

Kalite Politikası

Kalite’nin “Müşteri Memnuniyeti” olduğuna inanan Dota Logistics yönetimi, kalite’nin sağlanması için çalışanların memnuniyetinin sağlanması ve bu amaçla “Topyekün Ekip Çalışmasının“ gerekliliğine inanmakta, bu doğrultuda gerekli sistemi ve organizasyon yapısını kurmayı taahhüt etmektedir. Hatasız hizmet üretimi ve ilk seferde doğruyu yapmayı hedefleyen Dota Logistics çalışanları, bu sayede düşük maliyet ile üstün kalite seviyesine ulaşılabileceğini bilmektedir. Ayrıca her zaman müşteriyi memnun etmek için bir şeyler yapılabileceğine inanan Dota Logistics çalışanları, “Elden gelen her şeyin yapılıyor olmasının” yeterli bir gerekçe olmadığının da bilincindedirler. Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle, Dota Logistics; Servis kalitesi ve sevkiyat sonrası hizmetleriyle müşterimizin memnuniyetini sağlamayı ve arttırmayı, Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanların bilinçli katılımı ile sürekli gelişime herkesin katılımını sağlamayı, Aracı kurumlar ile birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliği arttırmayı, Şirketin başarısını ve hizmetin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmeyi, Sürekli eğitim yolu ile çalışanların bireysel katkılarını arttırmayı, Teknoloji ve hizmet kalitesi açısından sektöründe lider bir kuruluş olmayı, amaçlamakta ve bu anlayış çerçevesinde ilerlemektedir.